ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми клиенти и партньори, 


Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 24.11.2017г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0759 „Инвестиционен проект за подобряване на еенергийната ефективност на СЕВАН С.В. ЕООД“, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Общата стойност на проекта е 463 340 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 328 218 лева, от които 278 985,30 лева европейско и 49 232,70лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 12 месеца.


Общата цел на проектното предложение е повишаване на конкурентоспособността на СЕВАН С.В. ЕООД и създаване на условия за устойчивия му растеж.

Специфичната цел на проектното предложение е осъществяването на мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието, разширяване на производствения му капацитет, намаляването на разходите за електроенергия за единица продукция, като крачка от изпълнението на стратегията за развитието на предприятието.


За постигане на целите на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Автоматична пълначна линия за пълнене и затваряне на течности в опаковки до 2 литра - 1 брой/.
 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 литра - 1 брой.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система за управление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 /Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му./
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност /Дейността е извършена преди подаване на проектното предложение.


  Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните:

  • Придобито ново производствено оборудване
  • Повишаване на производствения капацитет на предприятието в етап бутилиране на технически течности
  • Намаляване на потребената електроенергия. 
  • Намаляване на емитираният CO2
  • Намаляване на разходите за електроенергия в 1-ца продукт 
  • Намаляване на разходите за бракувана продукция
  • въведена и сертифицирана Система за управление на енергията /СУЕ/ съгласно стандарта ISO 50001
  • създадени условия за намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията
  • създадени условия за повишен ангажимента на служителите на дружеството за по-ефективно използване на енергията
  • Извършено енергийно обследване на промишленото предприятие на СЕВАН С.В. ЕООД
  • Набелязани мерки за подобряване на енергийната ефективност на СЕВАН С.В. ЕООД


  Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на Хоризонталните политики на ЕС:

  • Устойчиво развитие.
  • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.


  24.11.2017г.

  гр. Варна