Проект: BG16RFOP002-2.089-3276-C01 - 29.10.2021г.


Проект: BG16RFOP002-2.089-3276-C01, Подкрепа за малки

предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с

последицине от пандемията COVID-19

Бенефициент: СЕВАН С.В. ЕООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв.

европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.10.2021г.

Край: 29.01.2022г.