Обява от Севан С.В ЕООД - 23.10.2020г


Фирма „Севан С.В.” ЕООД
ЕИК: 201604062
Със седалище и адрес на управление: 8012 гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 118,  ет. 2, ап. 11
Адрес за кореспонденция: с. Твърдица, местност „Батака” (на главния път за с. Твърдица)
тел.: 0888 010 527
e-mail: s.khurshudyan@sevan.bg
Лице за контакти: Елица Тодорова

ОБЯВА
ДО ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.


Фирма „Севан С.В.” ЕООД, Ви уведомява за инвестиционно предложение: Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 72151.17.37, с. Твърдица, общ. Бургас, обл. Бургас.

Заинтересованите лица, имат право да изразяват становища и възражения по така заявеното намерение в сградата на РИОСВ Бургас и в деловодството на кметската  администрация на общината.


23.10.2020 год.
С уважение:
Севак Хуршудян