Информационно съобщение


 

стартира на 18.01.2021г. изпълнението на проект

 

№ BG16RFOP002-2.073-20224

“Преодоляваненедостига на средства и липсата на ликвидност,

настъпилив резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

финансиран, съгласноДоговор № BG16RFOP002-2.073-20224-C01 попроцедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятияза преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативнапрограма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана отЕвропейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта e осигуряване наоперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне споследиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект запреодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилностна работните места

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са mреодоляване недостига на средства илипсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Стойност на проекта – 10 000.00 лв.,от които 8 500.00лв. европейско финансиране и 1 500.00 лв. национално съфинансиране


Срок на изпълнение - 3 месеца (18.01.2021 - 18.04.2021г)