ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми клиенти и партньори,

            Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 09.02.2016г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-1082 „Внедряване на нови технологии за разнообразяване на асортимента и повишаване на конкурентоспособността на СЕВАН С.В. ЕООД“, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 299 430 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 209 601 лева, от които 178 160,85 лева европейско и 31 440,15 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 12 месеца.
            Общата цел на проектното предложение е чрез внедряване в производството си на нова за предприятието, ресурсоефективна технология СЕВАН С.В. ЕООД да затвърди и разшири позициите си на българския пазар, да засили експортния потенциал на дружеството и да направи марката СЕВАН популярна и разпознаваема. 
            Специфичната цел на проектното предложение е да се разшири съществуващата дейност като се разнообрази асортиментът от  предлаганите от СЕВАН С.В. ЕООД продукти, да се повиши производственият капацитет чрез внедряването на нови технологии, способстващи за подобрена ресурсна ефективност на дружеството, да се оптимизира производственият процес и да се влезе в партньорство с големите DIY /Do It Yourself/ търговски вериги.
За постигане на целите на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Дейност за подобряване на производствените процеси
 • Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията
 • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на следното технологично оборудване:

 • Хомогенизатор - 1 брой
 • Дезинтегратор за течна среда - 1 брой
 • Автоматична обемно дозираща пълначна машина - 1 брой
 • Вертикална, опаковаща със стреч фолио машина, тип палетизатор, с платформа за транспалетна количка - 2 броя
 • Мотокар с газов двигател - 1 брой

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните:

 • Повишаване на производствения капацитет на предприятието
 • Повишаване на експортния потенциал на дружеството
 • Подобряване на производствения процес
 • Повишаване на производствения капацитет на предприятието в етап палетизиране с 500 %
 • Повишаване на производствения капацитет на предприятието в етап складиране и придвижване в производствената база на готова продукция и суровини с 30 %
 • Оптимизиране работата на персонала
 • Минимизиране на риска от похабяване на готова продукция
 • Минимизиране на риска от трудови злополуки
 • Разнообразяване на асортимента от предлагани продукти с добавяне на нови продукти  - Алкидна боя, Алкиден грунд, Алкиден безир и Сребърен феролит

Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, изразяваща се в:
§ намаление на количеството опаковки използвани в производството на разтворители средно с около 1 тон на година през трите години след изпълнението на проекта;
§ намаление на отпадъците от опаковане на готовата продукция със стреч фолио 8 пъти;
§ повишаване на производителността на труда и ефективно използване на човешкия труд
§ ефективно използване на финансовите ресурси         
·         Икономически резултати, изразяващи се в постигане на определени нива на следните финансовите показатели на дружеството - Вътрешна норма на възвръщаемост, Нарастване на производителността, Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта и Повишаване на ефективността на производствените разходи.

Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на Хоризонталните политики на ЕС:

Устойчиво развитие.
Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

09.02.2016г.
гр. Варна